Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Förslag till yttrande över promemorian Begränsad vinst- utdelning vid privat drift av offentligt finansierade sjukhus (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet vill framföra följande synpunkter på promemorians förslag:

Den föreslagna regeln för att begränsa vinstutdelningen vid privat drift av offentligt finansierade sjukhus kommer enligt Kommunals uppfattning inte att uppnå sitt syfte.

Förslaget innebär att vinstutdelning och annan värdeöverföring från aktie- bolag som omfattas av denna begränsning inte får överstiga statslåneräntan plus en procentenhet. Detta motsvarar i dag ca 4,5 procent.

Om vinsten är högre än så, vilket normalt är fallet för aktiebolag sett på några års sikt, kommer företagets värde att öka, vilket innebär att aktie- värdet blir högre än om hela vinsten delats ut. Regeln hindrar inte att aktieägarna realiserar denna värdeökning genom att sälja aktier. Den möjligheten har såväl en mindre aktieägare som ”huvudägarna”. Aktie- försäljning innebär att ägarna kan få ut den överskjutande vinsten utan att företagets värde minskar. De ersätts av nya ägare som är beredda att betala det högre aktievärdet.

Den föreslagna regeln hindrar inte heller att företagets ökade värde (betalningsförmåga) används till investeringar i annan verksamhet än sjukvård i Sverige eller utomlands, eller till sjukvårdsinvesteringar utomlands.

Sammanfattningsvis konstaterar Kommunal att förslaget varken hindrar att ägarna tar ut den överskjutande vinsten eller garanterar att den kommer svensk sjukvård till del.

Begränsningsregeln är enligt promemorian avsedd att komplettera de bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen enligt vilka ”ett landsting får överlämna åt annan att bedriva hälso- och sjukvård som ges vid sjukhus endast på villkor att verksamheten skall drivas utan syfte att ge vinst åt ägare eller motsvarande intressent och att verksamheten skall bedrivas uteslutande med offentlig finansiering och vårdavgifter som sägs i lagen”.

Kommunal har i tidigare remissyttranden tagit ställning emot att andra regler än aktiebolagslagens införs för privata företag som bedriver sjukhus med offentlig finansiering. Promemorians verkningslösa förslag styrker förbundet i denna uppfattning.

I fråga om grundprincipen allas rätt till likvärdig vård oberoende av annat än medicinska behov är Kommunals inställning orubblig. Därför har förbundet argumenterat starkt för att offentlig finansiering inte ska få blandas med t ex pengar från privata försäkringar. Blandad finansiering innebär att grund- principen riskerar att undergrävas.

En rad andra regler leder enligt Kommunals uppfattning till att privata sjukhus kan utgöra ett komplement till de offentliga, och därigenom stärka den svenska modellen.

Några av dessa regler är:

– att region- och universitetssjukhus inte får vara privata

– att minst ett sjukhus i varje landsting måste drivas i egen regi

– att vårdavgifterna är desamma som för offentliga sjukhus

– att uppdraget och förpliktelserna mot patienterna – medborgarna är desamma som för offentliga sjukhus

– att medicinsk och annan kontroll är densamma.

Dessa regler gör att beroendet av privata sjukhus blir begränsat. De demokratiskt valda organens styrning, kompetens och handlingsfrihet hotas enligt Kommunal inte.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn

Rolf Andersson