Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Lokala krafter mot globalt tryck? (2003)

Rapport om social ekonomi som belyser både de särskilda egenskaper som kännetecknar den sociala ekonomin och bakgrunden till varför den kommit att bli en aktuell fråga under nittiotalet.

Den sociala ekonomins förespråkare har bl a lyft fram globaliseringen som en viktig bakgrund. Rapporten belyser inte alls de fackliga verktyg vi har för att ta tillvara de anställdas rättigheter i en globaliserad värld, som ILO-konventioner, fackligt samarbete över nationsgränserna, solidaritetsaktioner etc. Det pågående internationella fackliga samarbetet är en viktig motvikt mot den obalans som en del av globaliseringen skapar – men dessa frågor behandlas alltså inte vidare i rapporten. Förhoppningsvis bidrar rapporten med mer information och kunskap om den sociala ekonomin som i sin tur kanske kan stimulera till nya frågor och diskussioner.

Författare: Yeshiwork Wondmeneh, utredare vid Svenska Kommunalarbetareförbundet. Publicerad 2003.