Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kommunalarnas arbetsmiljö 1988 – 1997

Kraven är höga och inflytandet lågt bland Kommunals medlemmar, med stress och utbrändhet till följd. Arbetsmiljön har åter blivit en mycket engagerande samhällsfråga. Det är framför allt den psykosociala arbetsmiljön som nu diskuteras och det rapporteras flitigt om stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet. I Sverige orsakas cirka 20 procent av sjukskrivningarna av mental ohälsa, något som i högsta grad påverkas av arbetsrelaterade faktorer, som exempelvis för höga arbetskrav. En förklaring till att stressjukdomarna blir fler kan vara nittiotalets svåra förhållanden på arbetsmarknaden.

Sämre hälsa av dålig arbetsmiljö

På många arbetsplatser ökade kraven samtidigt som inflytandet minskade. Forskare hävdar att sjukdomar och risker för sämre hälsa ofta orsakas i samspel mellan den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Psykisk ansträngning, jäkt i arbetet och brist på inflytande är faktorer som påverkar den psykiska arbetsmiljön. De psykiska besvären orsakar sömnstörningar, oro, ängslan, orkeslöshet, olust och trötthet.

Fysiskt yttrar sig skadorna i form av värk och smärtor i rygg, axlar, skuldror, nacke, armar och ben.

Hur är kommunalarnas arbetsmiljö?

Det finns många sätt att ta reda på hur arbetsmiljön ser ut. Denna rapport är begränsad till att redovisa fakta som bygger på SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF). Det ger snarare en fingervisning än en uttömmande redogörelse.

Vi gör jämförelser över tiden, mellan män och kvinnor, deltidsanställda och heltidsanställda. Vi jämför även Kommunal totalt med Industrifacket.

Rapporten innehåller statistiska uppgifter samt information om vilka skador som är kopplade till de olika delarna i arbetsmiljön.

Rapporten är sammanställd av utredare Yeshiwork Wondmeneh.