En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Allmän visstidsanställning skapar otrygghet för både skolpersonal och elever i skolan

Visstid eller allmän visstidsanställning skapar en oerhörd otrygghet. Det skapar inte bara otrygghet, utan även stress, när man måste vänta på ett sms eller telefonsamtal för att få jobba. Att ständigt leva med mobiltelefonen i handen för att jaga timmar för sin försörjning är ett oerhört stressmoment.

(Marie Malmström fritidspedagog, elevassistent. FOTO: ULF PALM)

Elevassistenter, lärarassistenter, barnskötare och fritidsledare har centrala roller för att eleverna ska känna sig trygga i skolan och fritidshemmen, utvecklas socialt och ha förutsättningar för att lära. Idag har yrkesgrupperna däremot en väldigt otrygg vardag själva. Otrygga anställningar är ett utbrett problem i skolan.

Kommunal visar i rapporten Trygghetsskaparna: https://www.kommunal.se/trygghetsskaparna att nästan hälften av de som arbetar med ett pedagogiskt och socialt uppdrag i skolan har en tidsbegränsad anställning och ännu fler arbetar deltid. Sju av tio vill hellre ha en tillsvidareanställning. En medlemsenkät visar att nästan var tredje inte vet om de kommer få arbeta kvar hos sin arbetsgivare nästa år. Otrygga anställningar påverkar verksamheternas kvalitet negativt. De bidrar till otydliga yrkesroller, riskerar den viktiga kontinuiteten i verksamheten samt riskerar kompetensförsörjningen på längre sikt. Därtill får otrygga anställningar konsekvenser för den enskildes ekonomi och hälsa.

Yrkesgrupperna är tydligt överrepresenterade i sjukfrånvarostatistiken. Antal startade sjukdomsfall bland elevassistenter var 2019 hela 122 stycken per 1 000 sysselsatta. Detta kan jämföras med 94,5 per 1 000 för hela arbetsmarknaden totalt.

För eleverna innebär situationen med en hög andel otrygga anställningar, att personal de litar på försvinner. Det i slutändan kan påverka deras möjlighet att lära. För att kunna lära måste elever generellt sett känna trygghet, omtanke och tillit.

Kommunal kräver att:

  • Tillsvidareanställningar och heltidsarbete ska vara norm
  • Finansieringen av skolan och fritidshemmen ska möjliggöra en långsiktig och förutsägbar planering av verksamheten och motverka att situationen med en hög andel otrygga anställningar cementeras.

 

Alla elever ska ha rätten till en skolgång som präglas av trygghet och studiero – oavsett bakgrund, förutsättningar eller vilken skola de går i!