Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Jämställdhet – en ständig och daglig kamp!

Idag är det Jämställdhetsdagen. En dag bland alla andra dagar för oss som alltid tar kampen för jämställdhet i arbetslivet, i vardagen och i samhället. Men idag passar det bra att sätta extra fokus på vad Kommunal gör, vad vi kräver och vad som behövs framåt!

När det gäller målet om att kvinnor och män ska ha lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet så är det något vi som fackförening prioriterar högt.

För Kommunal är det en viktig fråga att yrkesutbildningarna håller en hög standard som är gemensam över hela landet, och att medlemmarna får en kontinuerlig yrkes- och kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Det bidrar till friska arbetsplatser, till högre yrkesstatus och lön samt ökad andel trygga anställningar. Kommunal har tagit fram, presenterat och drivit ett flertal utbildningspolitiska förslag, till exempel yrkesutvecklingstrappor i vård och omsorg samt yrkeslegitimation för undersköterskor.

I avtalsrörelsen så har vi krävt extra lönesatsning för yrkesutbildade inom vård och omsorg – detta för att komma åt den värdediskriminering som finns mellan kvinno- och mansdominerade branscher.

En annan högt prioriterad fråga är vår satsning sedan 2016, tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR), på heltidsarbete som norm.

Att normen på hela arbetsmarknaden, oavsett könsfördelning inom branschen ska vara heltid handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att kvinnor i betydligt lägre grad än män erbjuds heltidsarbete har bäring på kvinnors ekonomiska egenmakt, pensionsnivå och även på hur ansvaret i hushållen fördelas.

Problemet blir dock ofta att kvinnodominerade yrken får betala med sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor för att få en heltidsanställning.

För att på allvar få ett jämställt och jämlikt arbetsliv så krävs det ökade resurser. Kommunal kräver att långsiktiga och pricksäkra investeringar görs i välfärden. Bemanningen måste höjas och kvaliten säkras, endast då kan arbetet organiseras så att alla orkar, kan och vill jobba heltid.

Att de här delarna inte är självklarheter, år 2021 är väldigt frustrerande och för Kommunal som en fackförening som organiserar välfärdsarbetare och till störst del kvinnodominerade branscher är det en ständig och daglig kamp. Den kampen fortsätter vi framåt tillsammans!

För när vi organiserar oss på arbetsplatserna, utbildar oss och driver på gemensamt – då tar vi hela tiden steg framåt.