Organiseras arbetet på rätt sätt?

Hur många fler anställda inom omsorgen finns redan anställda? Organiseras arbetet på rätt sätt?

Rekryteringsutmaningarna inom välfärden är stora och utmanande nu och i framtiden. Frågan som många ställer sig är hur klara rekryteringen i framtiden? Hur många fler personer behöver varje arbetsgivare rekrytera de närmaste åren och var finns de personerna?
Tänk om många redan finns i deras egen organisation, vad skulle behövas för att få alla som arbetar deltid idag att arbeta heltid? Hur skulle arbetat behöva organiseras för att fler skulle orka arbeta heltid.
Heltid som norm är självklart inom ex industrin, varför det? Varför går det inte organisera arbetet på liknande sätt inom äldreomsorgen? Ju mera jag tänker på frågan ju mera frågetecken men väldigt få svar.

Självklart har ju den ekonomiska styrningen betydelse, för när man som arbetsgivare är nere och räknar på minuter ja ibland tror jag det är sekunder som räknas när det gäller bemanning då är det inte arbetslaget som tillsammans avgör hur det lägger upp arbetet utan ett dataprogram som räknar på effektivitet.
Inom äldreomsorgen och funktionshinder i Västerbotten finns det fyra Kommuner där mera än 50 % av de anställda arbetar heltid.

Heltidsarbetande

Många av de som idag arbetar deltid gör det för att arbetet är för är för tungt, det finns för lite möjlighet till återhämtning, stress. Samtidigt som arbetsmiljölagen säger att arbetet ska organiseras så ohälsa ska undvikas.

Vill vi att fler ska i framtiden i större omfattning än idag behövs en organisation som möjliggör heltid som norm. Löner och andra villkor som speglar ansvaret.