Förbundsjuristen

Här resonerar Phillip Eldon kring aktuella frågor

Bra dom om förebyggande sjukpenning

Kammarrätten i Göteborg har i ett mål funnit att även hemuppgifter utgör medicinsk rehabilitering som kan ge rätt till förebyggande sjukpenning. Kammarrättens dom är viktig eftersom många behandlingar och rehabiliteringar i dag innehåller övningar och uppgifter som patienten utför på egen hand hemma. Hemuppgifter är en naturlig och betydelsefull del i att behandla personer och rehabilitera dem tillbaka till arbete. Domen bidrar till att möjliggöra åtgärder som kan förebygga att folk blir sjuka.

Den grundläggande bestämmelsen om rätt till sjukpenning i 27 kap 2 § socialförsäkringsbalken (förkortad SFB) förutsätter att personen lider av en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan i viss omfattning.

I vissa fall har lagstiftaren ansett det vara befogat att en person har rätt till ersättning för inkomstförlust utan att vara sjuk och utan att arbetsförmågan är nedsatt. I SFB finns därför bestämmelser om förebyggande sjukpenning. En person har rätt till sjukpenning för den tid som han eller hon deltar i en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering som syftar till att

  1. förebygga att sjukdom,
  2. förkorta sjukdomstiden, eller
  3. eller helt delvis förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan.

Behandlingen eller rehabiliteringen ska ha ordinerats av läkare och ingå i en plan som Försäkringskassan först ska ha godkänt.

En medlem i Kommunal deltog i ett omfattande rehabiliteringsprogram för att förebygga olika besvär som hon led av. En del av programmet bestod av individuellt utformade aktiviteter som hon utförde på egen hand. Medlemmen kunde välja att utföra dessa aktiviteter antingen i verksamhetens lokaler eller i form av hemuppgifter. Aktiviteterna följdes upp regelbundet av hela rehabiliteringsteamet. Försäkringskassan beslutade att godkänna medlemmens behandlingsplan.

Men det allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten till nackdel för medlemmen. Det allmänna ombudet argumenterade att medlemmens hemuppgifter inte utgör sådan medicinsk behandling eller rehabilitering som kan ge rätt till förebyggande sjukpenning. Enligt det allmänna ombudet är det bara behandling eller rehabilitering som sker på en vårdinrättning under överinseende av vårdpersonal som kan ge rätt till förebyggande sjukpenning.

Förvaltningsrätten avslog det allmänna ombudets överklagande. Det betyder att förvaltningsrätten ansåg att det var rätt av Försäkringskassan att godkänna medlemmens behandlingsplan.

Det allmänna ombudet överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som  beslutade att ta upp det allmänna ombudets överklagande till prövning. Kammarrätten hänvisade först till en tidigare dom från 2012, där behandlingar i form av hemövningar ansågs utgöra medicinsk behandling som gav rätt till förebyggande sjukpenning. Kammarrätten sade därefter att reglerna inte ger stöd för det allmänna ombudets uppfattning att behandlingen eller rehabiliteringen måste utföras på en vårdinrättning eller under direkt överinseende av vårdpersonal för att ingå i en godkänd behandlingsplan. Vad som är avgörande är i stället om behandlingen eller rehabiliteringen har ordinerats av läkare och om den har ett sådant syfte som beskrivits ovan.

När det gällde medlemmens fall konstaterade kammarrätten att rehabiliteringen hade ordinerats av läkare och hade ett förebyggande syfte. Kammarrätten ansåg att rehabiliteringen – inklusive de delar som utförts på egen hand i form av hemuppgifter – var medicinsk motiverad och utgjorde en sammanhållen behandlingsplan. Dessutom följdes planen upp av vårdpersonal. Mot den bakgrunden bedömde kammarrätten att Försäkringskassan haft rätt att godkänna medlemmens behandlingsplan. Kammarrätten avslog därför det allmänna ombudets överklagande.

Kammarrätten i Göteborgs doms den 11 september 2019 i mål nr 6003-18.

Jag företrädde medlemmen i både förvaltningsrätten och kammarrätten. Det allmänna ombudet kan överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen senast den 11 november 2019.

Bestämmelser om förebyggande sjukpenning finns i 27 kap 6 och 7 §§ SFB.

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen är en särskild funktion som finns hos Försäkringskassan men har en självständig ställning. Det allmänna ombudets uppgift är att se till socialförsäkringen tillämpas likformigt och rättvist. Det allmänna ombudet kan därför överklaga Försäkringskassans (och Pensionsmyndighetens) beslut till förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Det allmänna ombudet driver i princip uteslutande principiellt viktiga mål. Det allmänna ombudet får överklaga både till nackdel och till förmån för den enskilda.