Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Nu kan RiB-anställda få undantag för a-kassa – regeringen föreslår förändringar i regelverket

Idag den 16 mars lämnar regeringen sitt förslag, propositionen ”Undantag för deltidsbrandmän i arbetslöshetsförsäkringen” till riksdagen för beslut. Ändringen skulle innebära att beredskapsarbete och övning ska undantas vid beräkning av a-kassa och föreslås börja gälla från den 31 maj 2021. Detta är en fråga som Kommunal drivit under lång tid och förslaget är ett mycket glädjande besked.

Brandmän pratar inför rökdykning

Sommaren är i antågande och runt om i landet saknas på många håll fortfararande välutbildade och erfarna beredskapsanställda brandmän och brandbefäl. Därför är det ytterst glädjande att regeringen i dagarna har återkommit med en proposition gällande förändringar av a-kassereglerna.

Regeringen föreslår i propositionen en ny bestämmelse i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Förslaget innebär i korthet att en RiB-anställds arbete (beredskap och övning) ska undantas vid beräkning av ersättning, om inte arbetet tidigare har godkänts som bisyssla. Det arbete som undantas är sådant arbete som normalt har utförts vid sidan av en tidigare heltidssysselsättning. Övriga arbetsuppgifter som till exempel utryckningar, materialvård och utbildning omfattas inte. 

När pandemin bröt ut under våren 2020 och flertalet branscher signalerade uppsägningsbehov blev problemet med a-kassa för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) på nytt uppmärksammat. Med nuvarande regler kan en RiB-anställd få sin a-kassa reducerad på grund av sitt sidouppdrag om personen förlorar sin huvudsyssla.

Farhågan att många RiB-anställda skulle avsluta sitt samhällsviktiga uppdrag ledde till att arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna under våren skickade en hemställan till regeringen. Behovet av förändringar i regelverket är dock på intet sätt en ny fråga, utan har diskuterats i många år, bland annat av regeringens utredare redan 2018 (“En effektivare kommunal räddningstjänst” SOU 2018:54).  

A-kassans regelverk behöver anpassas och moderniseras så att räddningstjänstpersonal i beredskap kan kvarstå i samhällets tjänst utan att förlora ekonomiskt. Detta även om de olyckligtvis blir arbetslösa i sin huvudanställning. Det är positivt att regeringen nu omhändertar problemet och att vi förhoppningsvis kan se nya a-kasseregler på plats innan sommaren.

Sverige har inte råd att tappa fler RiB-anställda.

 

Mikael Svanberg, Ombudsman, Kommunal   

Magnus Sjöholm, Ombudsman, Kommunal