Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Ett kollektivavtal med stort K.

Brandmän och brandbefäl, kollegor där ute i Brandsverige! Ett värdigt och ansvarstagande kollektivavtal med fokus på samhällsbärande parter träffades måndagen 2 november 2020 mellan SKR/Sobona och Kommunal.

Fortsätt läsa

Avtalet löper över fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, alltså 41 månader. De 5,4 % som är löneberäkningsgrunden är dock satt att gälla t.o.m. 31 mars 2023. Löneutrymmet för det sista avtalsåret fastställs genom det normerande märket 2024.

Vad innebär avtalet för brandmän och brandbefäl? Här nedan följer en sammanfattning av lönenivåer och procentsatser för kommande år.

Bilaga E, arbetstider m.m. inom räddningstjänsten
Bilagan byter namn från Bilaga E till ”Bilaga R – Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten”. Detta för att bättre spegla bilagans tillämpningsområde.

Här tillförs också ett förtydligande kring hur det schabloniserade o-tillägget ska regleras i samband med uttag av lagstadgad ledighet.

Ny lön

Det blir ingen retroaktiv löneökning. Däremot ett engångsbelopp på som högst 5 500 kronor före skatt med ambition att utbetalas innan årsskiftet. För att få ta del av hela beloppet så krävs det att du är månadsavlönad samt att du varit anställd under tiden 1/5-20 till 31/10-20.

Nedanstående siffror är ett genomsnittsbelopp, hur mycket den enskilde får i löneökning avgörs i lokala förhandlingar och i en individuell fördelning. Ingen är garanterad en viss löneökning.

  • 2020 2 procent (520 kronor fr. 1 november)
  • 2021 2 procent (530 kronor fr. 1 april)
  • 2022 1,4 procent (380 kronor fr. 1 april)
  • 2023 x procent (Löneutrymmet fastställs av centrala parter, det s.k. märket)

O-tillägg enligt AB § 21 (hela avtalsområdet) räknas upp från och med 2021-04-01
För det schabloniserade tillägget i bilaga R innebär det följande:

Höjningar under avtalsperioden:
1. 2021 3 704 kr/månad (fr. 1: a april)
2. 2022 3 793 kr/månad (fr. 1: a april)
3. 2023 x kr/månad (beräkningsgrunden fastställs av centrala parter, det s.k. märket)

Övriga villkorsförbättringar

Tryggare anställningar. Den som har en visstidsanställning eller ett vikariat ska erbjudas en tillsvidareanställning efter 18 månader, man kan inte räkna ihop anställningsformerna.

Sammanhållen semester.
Om semesterledighet på arbetsgivarens begäran förläggs till tidpunkt före eller efter juni–augusti får en arbetstagare, som fått högst 14 semesterdagar förlagda under juni–augusti, 2 betalda semesterdagar extra under semesteråret samt ett engångsbelopp om 5000 kronor.

En arbetstagare som fått 15–19 dagar förlagda under juni till augusti får en betald semesterdag extra under semesteråret samt ett engångsbelopp om 3000 kronor.

Pengarna utbetalas enbart om arbetsgivaren förlägger semester i maj eller september, inte om du själv frivilligt begär att ha semester under dessa månader.

Förläggning av arbetstid (schema). 
Förläggning av den ordinarie arbetstiden är viktig för verksamheten men såklart även för den enskilda individen. Kommunal anser att i och med det nya avtalet så finns nu bättre förutsättningar för att kunna erhålla en hållbar arbetstidsförläggning med ett schema som täcker hela beräkningsperioden så att medlemmarna i god tid vet hur de ska jobba. Schemat ska meddelas arbetstagaren senast 14 dagarna innan det börjar gälla.

Vill du veta mer – kontakta din sektion.

Mikael Svanberg, Förbundsombudsman Kommunal
Magnus Sjöholm, Förbundsombudsman Kommunal