Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Regeringens remiss till Lagrådet – det här vill man förändra i LSO

Ända sedan försommaren 2017 då regeringens utredare Jan-Åke Björklund påbörjade sitt arbete med att utreda den välbehövliga förnyelsen av LSO har många varit både förväntansfulla och otåliga. Svensk räddningstjänst är i behov av en omfattade reformering. Men, vad innebär det nu lagda lagförslaget i realiteten, och är det rakt igenom positiva förslag?

Fortsätt läsa

I lagrådsremissen skriver man: ”Den kommunala räddningstjänsten är en viktig aktör vid olyckor, allvarliga händelser, kriser och höjd beredskap. Det är kommunen som enligt lagen om skydd mot olyckor, (LSO2003:778) ansvarar för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst inom kommunen.”

Det huvudsakliga innehållet när det gäller att effektivare kunna hantera stora och allvarliga olyckor:

  • En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, tydligare handlingsprogram samt utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • En tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.
  • Förstärkt tillsyn och stöd genom en koncentration till MSB med möjlighet att förelägga kommunerna att avhjälpa brister.
  • Möjligheter för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv.

Företrädare för Kommunal har vid ett flertal tillfällen sammanträtt med regeringens utredare av en effektivare kommunal räddningstjänst, Jan-Åke Björklund. Även innehållet i skogsbrandsutredningen har diskuterats, eftersom Björklund var ansvarig även för den. Diskussionerna har handlat om innehållet i LSO och om vad i tillämpningen av lagen som har fungerat och vad som inte fungerat, sedan den trädde i kraft 2004. Detta sett till i första hand skogsbränderna 2014 och 2018, men även andra händelser och företeelser.

Det är mycket positivt att regeringens förslag kommer att kräva att kommuner/kommunalförbund i sitt handlingsprogram för räddningstjänst tydligare redovisar sin operativa förmåga att möta risker vid olyckor som finns och som kan leda till räddningsinsatser. Dessutom ska kommuner/kommunalförbund i sitt handlingsprogram redogöra för varje typ av sådan olycka samt vilken förmåga den har att genomföra räddningsinsatser. Kommuner/kommunalförbund ska också redogöra för sin förmåga att genomföra flera samtidigt pågående insatser, även omfattande räddningsinsatser samt förmågan att utöva ledning i räddningstjänst.

Det är däremot beklämmande att det i regeringens förslag föreslås möjlighet att öppna upp för Kommuner/kommunalförbund att överlåta åt en annan aktör att vidta inledande åtgärder vid en räddningsinsats.

Kommunal är mycket tydlig i frågan och kommer att fortsätta att agitera för att denna skrivelse tas bort och därigenom förhindra att samhället nyttjar användandet av privata, kommersiella entreprenörer för att utföra räddningsinsatser. Vi kan konstatera att skrivningarna i lagförslaget är motsägelsefulla och att de strider mot LSO:s syfte. Huvudregeln säger att räddningsinsatser ska utföras av personal anställd i en kommun/kommunalförbund. Dessutom är det ytterst olämpligt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsmiljöverket anser i sitt remissvar, att begreppet ”inledande åtgärder” behöver definieras och att det bör tydliggöras om de aktörer som kommunerna föreslås kunna träffa avtal med förväntas vara utbildade för uppgiften.

Det är också ytterst anmärkningsvärt att regeringen i sammanhanget inte beaktar och fastställer ett behörighetskrav för att få arbeta som brandman (exempelvis de av myndigheten tidigare fastställda utbildningarna SMO och GRIB).

Undantag för deltidsbrandmän införs inte i arbetslöshetsförsäkringen
Den i utredningen föreslagna förändringen för deltidsbrandmän gällande undantag i arbetslöshetsförsäkringen (ersättning vid arbetslöshet i huvudanställningen) är inte föreslagen i lagrådsremissen. Anledningen till detta är att regeringen i detta nu har en pågående utredning i sakfrågan. Utredningen ska komma med sitt betänkande den 15 juni 2020. Skulle utredningen inte omhänderta det behov av förnyelse i regelverket som föreligger för just deltidsbrandmän, så har regeringen för avsikt att återkomma i frågan för att förbättra situationen för deltidsbrandmännen. Denna detalj kommer Kommunal bevaka och vi har all anledning att återkomma i sakfrågan.

Företrädare för Kommunal kommer nu i sin helhet noga analysera lagrådsremissen. I vissa detaljer kommer opinionsarbete inför kommande beslut i riksdagen att behöva göras.

Mikael Svanberg, brandmästare, förtroendevald Kommunal

Magnus Sjöholm, brandman, förtroendevald Kommunal