Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Trygg och säker arbetsmiljö även för brandmän – går det?

Att jobba som brandman är riskfyllt. Det har nog ingen missat när vi under det senaste halvåret med sorg i hjärtat flera gånger fått läsa i tidningen om hur brandmän skadats eller till och med mist livet på jobbet. Det som börjat som en vanlig arbetsdag har slutat med katastrof.

Arbetsmiljön kan se olika ut på våra jobb men en sak har vi gemensamt: vi måste gemensamt värna arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ansvaret men vi kan alla bidra. Skulle det inte vara helt fantastiskt om vi kunde utgå från ett drömläge – den bästa tänkbara arbetsmiljön – och sprida kunskapen om hur vi kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen?

Så här menar jag: Alla vill vi må bra på våra arbetsplatser – både fysisk och psykiskt. När arbetsgivare, arbetstagare och facket jobbar tillsammans går det att göra skillnad på just din arbetsplats!

Inom räddningstjänsten har vi sett att arbetet med bemanning, kränkningar, attityder och hot och våld har varit viktiga delar i arbetsmiljöarbetet. Men arbetsmiljöarbetet rymmer även frågor som personlig skyddsutrustning, rätt storlek på kläderna för arbetet med rök- och kemdykning och ytbärgning och om man kan få en personlig hjälm och slippa dela med andra. Några frågor är gamla, sådana vi jobbat med länge, andra är nya.

På de flesta håll finns förutsättningarna att skapa en bra arbetsmiljö. Om det saknas skaffar vi oss det genom rutiner och utbildning för att kunna göra det så bra som möjligt.

Till vår hjälp har vi en mängd verktyg. Ett är arbetsmiljölagen, ett hjälpmedel som gör det enklare att fatta beslut. Jag kan med glädje se att vi nu fått ett förtydligande av hur arbetsmiljölagen ska tolkas genom föreskriften som Arbetsmiljöverket kom med den 31 mars och som har börjat gälla.

De nya föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och tar upp risker i både organisatorisk arbetsmiljö (exempelvis ledning, styrning och kommunikation) och social arbetsmiljö (exempelvis socialt samspel). Där kan man läsa vad både arbetsgivare och anställda ska göra i det systematiska arbetsmiljöarbete alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Det ska finnas en plan ett mål med arbetet för arbetsmiljöarbetet, hur saker och ting ska fungera på er arbetsplats med fasta rutiner för de risker man har och förebygga så att riskerna minimeras. Att det fungerar är arbetsgivarens skyldighet.

Arbetsmiljöverket arbetar med anmälningar från skadeplatsolyckor som kommer in för bättre förutsättningar för framtidens insatser. När det sker en olycka ska det anmälas till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och TFA-försäkringen på AFA. Detsamma gäller när man drabbas av en arbetssjukdom till exempel belastnings- eller förslitningsskada som beror på arbetet. Det ska arbetsgivaren och arbetstagaren känna till.

Att förebygga skador och ohälsa är lite lättare på ett kontor eller en annan arbetsplats där det mesta är sig likt från dag till dag. För brandmän är det annorlunda. När vi åker ut på larm så vet ingen vad vi kommer fram till. Ändå måste man kunna skapa en säker arbetsmiljö.

Skadeplats

Utbildningsmässigt och rutinmässigt kan vi förbereda oss. Men det går aldrig att förbereda sig för hur andra personer agerar på den skadeplats som också är vår arbetsplats.

Därför vill jag sända en vädjan till alla medmänniskor därute. Respektera vårt arbete. Vi finns där för er skull. Hjälp oss att säkra vår arbetsplats, sänk farten vid trafikolyckor och ta hänsyn till avspärrningar. Vid behov, hjälp gärna till, men var inte i vägen för det arbete som vi ska genomföra. Och sist men inte minst: kör nykter!

Kommunal arbetar med arbetsmiljömånader och i april fokuserar vi på räddningstjänsten, en del är att vi gör skyddsronder för kartläggning av arbetsmiljön. Vi vill belysa den nya föreskriften och medvetandegöra medlemmarna om både rättigheter och skyldigheter. Allt för att vi tillsammans ska skapa en bättre arbetsmiljö.

Arbetet med arbetsmiljön är ett måste och är grunden för att medlemmarna ska få en trygg och säker arbetsplats.

Tillsammans gör vi skillnaden!

Jag återkommer med feedback om hur ni upplever er arbetsmiljö på era räddningstjänster.