Inlägg av:
Gästbloggare

Stoppa utförsäljningen av alla offentliga sjukhus

Den borgerliga regeringen vill ta bort alla begränsningar för privata företag att driva offentliga sjukhus. Kommunal säger inte nej till privata vinstdrivande företag inom vården, men menar att de aldrig…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över Skolverkets förslag till allmänna råd för kvalitet i fritidshem (2007)

Svenska Kommunalarbetareförbundet, som fått möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning, vill framföra följande synpunkter: Personaltäthet och barngruppens storlek och sammansättning De senare årens utveckling är oroande, med allt större…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över slutbetänkandet SOU 2006:101 Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier (2007)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående betänkande och vill härmed framföra följande synpunkter: Bakgrund Uppdraget för landsbygdskommittén var att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om rök- och kemdykning (2007)

Svenska Kommunalarbetareförbundet, som fått möjlighet att yttra sig över rubricerad föreskrift, vill framföra följande synpunkter: Bakgrund Föreskriften om rökdykning togs fram 1986 efter några dödsfall och flera svåra olyckor bland…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över promemorian Nedsättning av sociala avgifter för personer mellan 19 och 24 år från Finansdepartementet (2007)

Svenska Kommunalarbetareförbundet vill framföra följande synpunkter: I promemorian föreslås en nedsättning av det samlade uttaget av arbets- givaravgifter och allmän löneavgift för alla som är mellan 19 och 24 år….

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över betänkandet Bättre arbetsmiljöregler I samverkan, utbildning, avtal m m, SOU 2006:44 (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Bättre arbetsmiljöregler 1 – samverkan, utbildning, avtal m m, (SOU 2006:44). Bakgrund Under utredningsarbetets gång har förbunden och LO haft…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över God sed vid lönebildning, (SOU 2006:32), betänkande av utredningen Utvärdering av Medlings- institutet (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet vill ta upp två frågor som behandlas i betänkandet. Den ena gäller den norm för lönebildningen som starkt förordas i betänkandet. Den andra gäller förslaget att återföra ansvaret…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Att förlägga sin tid – om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid (2006)

Arbetstidsprojektet fick i uppdrag att utvärdera effekterna av arbetstidsmodeller och arbetstidsförkortningar på arbetstagarnas hälsa och välbefinnande, arbetsmiljön, jämställdheten mellan män och kvinnor, samt belysa ekonomiska konsekvenser. De utvärderingar som arbetstidsprojektet…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Sextimmarsdagen i Kiruna – en utvärdering av arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten (2006)

Studien visar att Kirunas särskilda boenden sysselsätter fler tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier än hemtjänsten, men båda verksamheterna har hög andel timavlönade vikarier. Deltidsanställningar är nästan obefintliga inom hemtjänsten, bara en…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Hela tiden – en helhetssyn på arbetstidsfrågan (2006)

Högre lön är viktigare än kortare arbetstid. Det är ett av beskeden som medlemmarna gav i Kommunals medlemsdialog om arbetstiderna hösten 2005. På förbundsmötet i maj 2006 ska förbundets mål…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer