Inlägg av:
Gästbloggare

Råd till bra mat inom äldreomsorgen (2010)

”Mycket positivt” tycker Kommunal i sitt yttrande över Livsmedelsverkets förslag om råd till bra mat inom äldreomsorgen. Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över promemorian Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (2010)

Kommunal ser helst att det sker en parlamentarisk utredning på området. I dagsläget är det en arbetsgrupp inom regeringskansliet som gör utredningen. Det skriver Kommunal i sitt yttrande över promemorian…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över slutbetänkandet Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (2010)

Positivt till största del, men ingen bra idé att införa en märkning i form av ”smileys”, anser Kommunal. Det framgår i Kommunals yttrande över slutbetänkandet om marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet,…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Nya tider – ekonomisk utvärdering av projektet Nya tider i Nynäshamns kommun (2009)

Kommunal och Nynäshamns kommun har visat att det går att göra något åt deltidsarbete och otrygga anställningar. Projketet Nya tider är nu utvärderat, och resultatet är överraskande positivt. Det är…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över promemorian Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Sammanfattning av Kommunals ståndpunkter Kommunal anser att det vore…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över SOU 2008:74 – Rätt och riktigt – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Kommunal anser att kraven på kontroll ska vara lika noga för ersättningar och bidrag, som…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över betänkande – Legitimation och skärpta behörighetsregler (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet yttrar sig över ovan nämnda betänkande i de delar som handlar om förskollärarlegitimation. I betänkandet föreslås att det byggs upp ett system för lärare som innebär krav på…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (2008)

Sammanfattning Svenska Kommunalarbetareförbundet (nedan benämnt Kommunal) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Kommunal vill därför framföra följande synpunkter i sammanfattning: Synpunkterna utvecklas…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över Jämställd förskola – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2007)

Bakgrund Vid regeringssammanträdet den 14 augusti 2003 beslutades att låta tillsätta en jämställdhetsdelegation för förskolan. Delegationens främsta uppgift skulle vara att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i såväl förskola…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Yttrande över promemorian ”Skattelättnader för hushållstjänster” från Finansdepartementet (2007)

I promemorian föreslås att en skattereduktion upp till 50 procent och till ett maxbelopp på 50 000 kronor per år, införs fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete. Det…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer